Menu Content/Inhalt
Usługi - Integracja PDF Drukuj
Wszystkie systemy produkowane przez Grupę Logotec (CRM9000®, DDM9000®, PDM9000®) s± ze sob± ¶ci¶le zintegrowane, ponieważ tworzone s± na jednym „j±drze” (bazie). Dzięki temu wdrażaj±c który¶ z nich można na tej samej bazie uruchomić funkcjonalno¶ć pozostałych. 
Architektura systemów Logotec bazuje na modelu wielowarstwowym (n-tier). Dzięki zastosowaniu takiej architektury możliwy jest dostęp do systemu z wykorzystaniem różnych platform sprzętowych – komputery PC, urz±dzenia mobilne PC Pocket, telefony komórkowe. Zastosowanie warstwy po¶redniej pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa poprzez odseparowanie użytkowników od wewnętrznej sieci firmy. Większo¶ć operacji systemowych jest wykonywana za pomoc± komponentów biznesowych zainstalowanych na serwerach znajduj±cych się wewn±trz sieci lokalnych, co pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa danych i zwiększenie wydajno¶ci aplikacji.
Zastosowana w rozwi±zaniach Logotec technologia daje możliwo¶ć modyfikowania  interfejsu użytkownika, jak również swobodę w samodzielnym rozwoju aplikacji realizowan± poprzez dodawanie nowych obiektów, pól czy raportów.
Elastyczno¶ć systemu podkre¶laj± duże możliwo¶ci tworzenia interfejsów zewnętrznych. Można tu wykorzystać mechanizmy bazy MS SQL Server w poł±czeniu z ODBC, a także wymianę danych  pomiędzy aplikacjami w oparciu o XML.
Przy tworzeniu systemu, jak i przy jego modyfikowaniu stosowane s±:
 • Microsoft Explorer w wersji 6.0 lub nowszej,
 • Dowolne narzędzia do tworzenia HTML, XML,
 • Dowolne edytory Visual Basic Script, Java Script.
Dotychczas zrealizowane interfejsy dla następuj±cych systemów:
 • CDN XLN (MS Sql)
 • SYMFONIA (MS Sql)
 • MBS Great Plains (MS Sql)
 • SYSTEM J21 (DB2)
 • ICL MAX (Informix)
 • JDEdwards (MS Sql)
 • JDEdwards (DB2)
 • MFG PRO (ORACLE)
 • SAP (ORACLE)