Menu Content/Inhalt
Usługi - Business Intelligence PDF Drukuj

Usługi zwi±zane z budowaniem Systemów Informowania Kierownictwa (SIK) oferowane przez Logotec Enterprise stanowi± uzupełnienie dostarczanych rozwi±zań klasy CRM (Logotec CRM9000® Web Edition) i ERP. Zadaniem SIK jest gromadzenie i zestawianie informacji zarz±dczych generowanych w tych systemach, a także w innym oprogramowaniu wykorzystywanym przez klienta. 

Postawę SIK stanowi hurtownia danych tworzona w oparciu o mechanizmy MS SQL Server. Hurtownia danych gromadzi w tzw. kostkach OLAP dane pochodz±ce z różnych Ľródeł i zasilana jest nimi w okre¶lonym interwale czasowym. Zbierane informacje dotycz± obszarów np. sprzedaży, zakupów, budżetu, kosztów, stanów magazynowych i innych. Zalet± zgromadzenia różnorodnych danych w jednym miejscu jest możliwo¶ć wszechstronnego i wielokryterialnego ich analizowania na ż±danym poziomie szczegółowo¶ci i w ż±danym okresie. Do analizy danych zastosowane mog± być dowolne narzędzia analityczne np. Crystal Reports albo choćby powszechnie znany MS Excel. 

Usługi zwi±zane z budowaniem SIK obejmuj±:

  • analizę potrzeb informacyjnych
  • przygotowanie projektu wdrożenia hurtowni danych jako bazy SIK
  • instalację i konfigurację MS SQL Server 2008 Analysis Services
  • podł±czenie Ľródeł danych
  • zaprojektowanie i wykonanie kostek OLAP dotycz±cych uzgodnionych obszarów
  • opracowanie raportów i analiz
  • szkolenie administratorów i użytkowników
  • testowanie, uruchomienie i optymalizacjęPrzykładowy schemat zasilania hurtowni danych za pomoc± mechanizmu DTS.